προς-χόω [2]

προς-χόω, altes praes. statt προςχώννυμι, προςεχοῦτο Thuc. 2, 75, προςχοῖ 2, 102.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”