προς-επι-σκώπτω

προς-επι-σκώπτω, noch dazu verspotten, noch dazu scherzen; Plut. Agesil. 15; D. Cass. 47, 9.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”