προς-επι-μελέομαι

προς-επι-μελέομαι, noch dazu besorgen, sorgen, ὧντινων αὐτοὺς δεῖ πρὸς τοῖς νῠν εἰρημένοις προςεπιμελεῖσϑαι, Plat. Legg. VI, 755 b.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”