προς-επι-βουλεύω

προς-επι-βουλεύω, noch dazu nachstellen, Sp. Bei Thuc. 3, 37 wird jetzt πρὸς ἐπιβ. gelesen.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”