προς-ευ-πορέω

προς-ευ-πορέω, noch dazu verschaffen, τινί τι, τοσαῠτα χρήματα ὑμῖν προςευπορηκώς, Dem. 36, 57; pass., τὰ χρήματα οὗτός ἐσϑ' ὁ νόμος ὁ ποι-ῶν προςευπορεῖσϑαι, 24, 97, wo Bekker προευπ. schreibt, daß das Geld herbeigeschafft werde.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”