προς-κυνήσιμος

προς-κυνήσιμος, verehrungs-, anbetungswürdig, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”