προς-καρτερέω

προς-καρτερέω, wobei beharren, ausdauern, emsig wobei sein, bleiben, τινί, z. B. τῇ πολιορκίᾳ, Pol. 1, 55, 4; auch von Personen, Jemandem anhangen, bei ihm aushalten, 24, 5, 3, wie Dem. ϑεραπαίνας τὰς Νεαίρᾳ τότε προςκαρτερούσας, 59, 120; τὸ πλῆϑος τοῦ προςκαρτερουμένου χρόνου die Länge der darauf mit anhaltendem Fleiße verwandten Zeit, D. Sic. 2, 29.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”