προς-εξ-ωθέω

προς-εξ-ωθέω (s. ὠϑέω), noch dazu ausstoßen, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”