πρωκτο-πεντ-ετηρίς

πρωκτο-πεντ-ετηρίς, ίδος, ἡ, Steißessünsjahrseier, Ar. Pax 841, Schol. παρόσον διὰ πενταετηροῦς χρόνου ἤγοντο αἱ ϑεωρίαι τῶν Διονυσίων.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”