πρός-σκαψις

πρός-σκαψις, , das Graben und Anhäufeln von Erde, dor. ποτίσκαψις, Tab. Heracl.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”