πρό-φρασσα

πρό-φρασσα, , eigenes episches fem. zu πρόφρων, geneigt, gewogen; ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης, von der Göttinn, Il. 10, 290, vgl. Od. 5, 161. 10, 386. 13, 391; Andere erkl. vorbedacht, bedachtsam, s. πρόφρων. Von φράζω abzuleiten. Vgl. Lob. Phryn. 523.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”