πρό-χυμα

πρό-χυμα, τό, der Vorlauf, d. i. Wein, der ohne Pressen ausläuft (vgl. πρότροπος), Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”