πρό-χευμα

πρό-χευμα, τό, das Hingegossene, Eur. Hel. 1145, zw.; Erguß, was sich durch das Ergießen angesetzt, gebildet hat, τὰ σπλάγχνα τῆς διὰ τῶν φλεβῶν ῥύσεως τοῦ αἵματος οἷον προχεύματά εἰσιν, Arist. part. anim. 2, 1.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”