πρό-κροον

πρό-κροον, lat. impt. von προκρούω statt προὔκρουον, Ar. Lys. 1253, wo es Einige für ein Adjectiv haben erkl. wollen.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”