πρό-βαλος

πρό-βαλος oder προβαλλός (Arcad. 54), , was man zum Schutze sich vorhält, Hesych. erkl. ἀσπίς, soll wohl πρόβολος heißen.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”