πρωτό-ζευκτος

πρωτό-ζευκτος, zuerst zusammen od. ins Joch gespannt, E. M.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”