δισσ-άρχαι

δισσ-άρχαι βασιλεῖς, zwei herrschende Könige, Soph. Ai. 389, von den Atriden.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”