δι-συλ-λαβέω

δι-συλ-λαβέω, -βία, -βος, = διςσυλλαβέω, -βία, -βος.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”