βαιτο-φόρος

βαιτο-φόρος, solche Felle tragend, Diod. Exc. Vatic. p. 15, 7, nach Dindorf's Conj. für βαττοφόρος.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”