δι-τάλαντος

δι-τάλαντος, zwei Talente schwer, werth; ἡμιπλίνϑια σταϑμὸν διτάλαντα Her . 1, 50; 2, 96; οἶκος Dem. 27, 64.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”