δευτερ-αγωνιστέω

δευτερ-αγωνιστέω, die zweite Rolle spielen, Poll. 4, 124. Von


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”