διφθερο-πώλης

διφθερο-πώλης, , Lederhändler, Nicoph. com. Ath. III, 126 e.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”