διχόθεν

διχόθεν, von zwei Theilen od. Seiten; πεζονόμοις ἔκ τε ϑαλάσσης Aesch. Pers. 76; Ar. Pax 477; Thuc. 2, 44; Dem. 24, 132 u. Sp., wie Plut. Thes. 13.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • διχόθεν — (Α) επίρρ. [δίχα] 1. κι απ τα δύο μέρη 2. από δύο πηγές …   Dictionary of Greek

  • διχόθεν — indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • обо˫амо — (6*) нар. 1.С обеих сторон: се сѹть ѡбрази лѹньнии четыре •а҃•ѥ же новоѥ г҃лють(с). мѣсѧчь||ныи наричють. •в҃•ѥ перекрои •г҃•ѥѥ. ѡбо˫амо горбаво. •д҃•ѥ свѣтло. КН 1280, 566а–б; ключисѧ по всемѹ градѹ въскорѣ за д҃нии || •м҃• ˫авлѧтисѧ на въздѹсѣ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”