δεψέω

δεψέω, erweichen, kneten; Nebenform von δέψω, δέφω, Latein. depso; einmal bei Homer, Odyss. 12. 48 ἐπὶ δ' οὔατ' ἀλεῖψαι ἑταίρων κηρὸν δεψήσας; Apollon. Lex. Homer. p. 58, 3 δεψῆσαι· μαλάξαι. Composita bei Homer nicht, aber ἀδέψητος.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”