δι-ωρυχή

δι-ωρυχή, ἡ, = διωρυγή, Dem. 7, 40, die bessere Form, vgl. διῶρυξ, u. Lob. zu Phryn. a. a. O.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”