δι-όλου

δι-όλου, d. i. δι' ὅλου, s. ὅλος.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Epistula ad Carpianum — Der Epistula ad Carpianum (Brief an Carpian) ist die traditionelle Bezeichnung eines Briefes, den Eusebius an einen Christen namens Carpianus geschrieben hat und der mitunter im Kanon der Evangelien auftaucht. In diesem Text erklärt Eusebius sein …   Deutsch Wikipedia

 • TUNICA Inconsutilis — ut communiter redditur, Graece ἄῤραφος χιτῶν, Ioh. c. 19. v. 23. ubi de vestibus Domini nostri, ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄῤραφος, εν τῶ ἄνωθεν ὑφαντὸς δἰ ὅλου. Vide quoque v. seq. ubi de consilio militum, sortiendi potius, quam dividendi, eam: nonnullis… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • διόλου — (AM διόλου και δι ὅλου) επίρρ. μσν. νεοελλ. 1. (με αρνητ. έννοια) καθόλου («δεν εργάζεται διόλου») 2. (επιτατ. συνηθ. με το επίρρ. όλως) ολότελα, τελείως, εντελώς («όλως διόλου ανίκανος») αρχ. μσν. (για χρόνο) διαρκώς, πάντα αρχ. (καταφατ.)… …   Dictionary of Greek

 • СТОИЦИЗМ —     СТОИЦИЗМ учение одной из наиболее влиятельных философских школ Античности, основанной ок. 300 до н. э. Зеноном изКития; название «Стоя» происходит от названия «Расписного Портика» (Στοὰ Ποικίλη) в Афинах, где преподавал Зенон.… …   Античная философия

 • EXALUMINATUS Color — in margaritis maxime laudatus: verba sunt Plin. l. 9. c. 35. Et in candore ipso, magna differentia. Clarior in Rubro mari repertus. Indicus specularium lapidum squamas assimulat Summalaus coloris est exalummatos vocari. Nempe a liquidi aluminis… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • АЛЕКСАНДР АФРОДИСИЙСКИЙ —     АЛЕКСАНДР АФРОДИСИЙСКИЙ (Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεύς) (кон. 2 нач. 3 в. н. э.), комментатор Аристотеля, глава Перипатетической школы в Афинах ок. 198 209. А. первый в ряду античных комментаторов, наследие которого сохранилось в достаточно… …   Античная философия

 • АНАКСАГОР —     АНАКСАГОР Ἀναξαγόρας) из Клазомен (500 428 до н. э.), др. греч. философ и ученый, систематизатор основных проблем философии досокра товского периода (см. Досократики), первый крупный мыслитель, постоянно учивший в Афинах.     ЖИЗНЬ. А.… …   Античная философия

 • МАТЕРИЯ —     МАТЕРИЯ (ὕλη), понятие древнегреческой, затем всей европейской философии; играет важную роль в онтологии, натурфилософии, теории познания. Основные значения понятия материи: 1) субстрат, «подлежащее», «то, из чего» (Аристотель) возникают и… …   Античная философия

 • Pallium (Antiquité romaine) — Pallium (manteau grec) sur un chiton Le pallium romain (diminutif: palliolum, un petit pallium) est issu de l himation grec. C est un vêtement rectangulaire (la pièce d étoffe) sans couture qui se portait comme un manteau, parfois à même la peau …   Wikipédia en Français

 • CANCELLATAE Fores — quae alias Reticulatae, Graece δικιυωταὶ, solidis foribus, praecipue in prima ianua, apud Veteres praeponi solitae sunt. Vetus Scholiastes Aristophanis ad illud, Κλεῖε πηκτὰ δωμάτων πρὸς τὰς ἔμπροςθεν τῶ θυρῶν ἱςαμένας κιγκλίδας, πηκτὰς τὰς… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • JANUARUM Potestates — apud Tertullian. Ianitores sunt, quibus Cancellorum Potestates, h. e. Cancellarios iungit, quorum illi οἱ ἐπὶ θυρῶν, isti οἱ ἐπὶ κιγκλίδων, Graecis dicti sunt. Apud Vett. enim solidis foribus, praecipue in prima ianua, praeponebantur cancellatae… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”