δια-παρθενεύω

δια-παρθενεύω, entjungfern; Her. 4, 168; Plut. Rom. 74; διαπεπαρϑενευμένη, διεπαρϑένευσε, διαπεπαρϑενευκότα, διεπαρϑένευσα Comici bei Poll. 3, 42.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”