δια-περισσεύω

δια-περισσεύω, mit übermäßiger Geschwätzigkeit erzählen, Her. 4, 72, nach Reiz Conj. für διαδρηστεύω.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”