δια-περδικίζειν

δια-περδικίζειν, durch das Netz gehen, entschlüpfen, s. Mein. com. 4, p. 634.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”