δια-πετάννῡμι

δια-πετάννῡμι (s. πετάννυμι), auseinanderbreiten, Ar. Lys. 732; τὰς πλεκτάνας, Arist. H. A. 5, 6; πτέρυγας, D. Sic. 17, 115, u. a. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • διαπετᾶν — διά , ἀπό ἐτάζω examine fut part act masc voc sg (doric aeolic) διά , ἀπό ἐτάζω examine fut part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) διά , ἀπό ἐτάζω examine fut part act masc nom sg (doric aeolic) διά , ἀπό ἐτάζω examine fut inf act διά… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπετάσῃ — διά , ἀπό ἐτάζω examine aor subj mid 2nd sg διά , ἀπό ἐτάζω examine aor subj act 3rd sg διά , ἀπό ἐτάζω examine fut ind mid 2nd sg διά πετάννυμι fly aor subj mid 2nd sg διά πετάννυμι fly aor subj act 3rd sg διά πετάννυμι fly fut ind mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπεπετασμένα — διά πετάννυμι fly perf part mp neut nom/voc/acc pl διαπεπετασμένᾱ , διά πετάννυμι fly perf part mp fem nom/voc/acc dual διαπεπετασμένᾱ , διά πετάννυμι fly perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) διά πετάζω perf part mp neut nom/voc/acc pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπετασάντων — διά , ἀπό ἐτάζω examine aor part act masc/neut gen pl διά , ἀπό ἐτάζω examine aor imperat act 3rd pl διά πετάννυμι fly aor part act masc/neut gen pl διά πετάννυμι fly aor imperat act 3rd pl διαπετᾱσάντων , διά πετάω fly aor part act masc/neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπετάσαντα — διά , ἀπό ἐτάζω examine aor part act neut nom/voc/acc pl διά , ἀπό ἐτάζω examine aor part act masc acc sg διά πετάννυμι fly aor part act neut nom/voc/acc pl διά πετάννυμι fly aor part act masc acc sg διαπετά̱σαντα , διά πετάω fly aor part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπεταννύω — διά πετάννυμι fly pres subj act 1st sg διά πετάννυμι fly pres subj act 1st sg διά πετάννυμι fly pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπετῶσαν — διά , ἀπό ἐτάζω examine fut part act fem acc sg (attic epic doric ionic) διά πετάννυμι fly fut part act fem acc sg (attic epic doric ionic) διά πετάννυμι fly pres part act fem acc sg (attic epic doric ionic) διά πετάω fly pres part act fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπεπετασμέναι — διά πετάννυμι fly perf part mp fem nom/voc pl διαπεπετασμένᾱͅ , διά πετάννυμι fly perf part mp fem dat sg (doric aeolic) διά πετάζω perf part mp fem nom/voc pl διαπεπετασμένᾱͅ , διά πετάζω perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπεπετασμένον — διά πετάννυμι fly perf part mp masc acc sg διά πετάννυμι fly perf part mp neut nom/voc/acc sg διά πετάζω perf part mp masc acc sg διά πετάζω perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπεπετασμένων — διά πετάννυμι fly perf part mp fem gen pl διά πετάννυμι fly perf part mp masc/neut gen pl διά πετάζω perf part mp fem gen pl διά πετάζω perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπεπτάσθαι — διά , ἀπό πτάζω perf inf mp διά πετάννυμι fly perf inf mp διά πετάννυμι fly perf inf mp διά πτάζω perf inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”