δια-πειράω

δια-πειράω, versuchen, auf die Probe stellen; δωροδοκίαις, Plut. Pomp. 51; gew. med., τινός, z. B. αὐτοῦ τῆς ψυχῆς Her. 3, 14; Περσέων, es mit den Persern im Kampf versuchen, 5, 109; τῆς γνώμης Din. 2, 3; διαπεπειρᾶσϑαι, Thuc. 6, 91; dazu gehört aor. pass., Antiph. 5, 33; διαπειραϑῆναι τῶν δικαστῶν ὅ τι γνώσονται, ihre Meinung erforschen, Dem. 48, 46; διαπειρώμενος ἆρα Plat. Apol. 27 a.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”