δια-πλίσσω

δια-πλίσσω, auseinanderspreizen, στόμα διαπεπλιχός, offenstehend, Hippocr. – Pass. mit ausgespreizten Beinen gehen, οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον, Archil. 33. – Bei Homer διαπλίσσοντες var. lect. Iliad. 23, 120, s. s. v. διαπλήσσω.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”