δια-στρατεύομαι

δια-στρατεύομαι, seine bestimmte Dienstzeit ausdienen; ὁ διαστρατευσάμενος, ausgedienter Soldat, veteranus, Dio Cass. 58, 18.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”