δια-σκατόω

δια-σκατόω, ganz mit Koth besudeln; τρυφὴ διεσκατωμένη, Diogen. bei Clem. Al. strom. 2 p. 492.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”