μνῆσις

μνῆσις, , das Erinnern, Andenken 8?).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ана́мнез — а, м. мед. Сведения, полученные от больного или лиц, его окружающих, об условиях, предшествующих заболеванию, об истории развития болезни. [От греч. ’αναμνησις припоминание] …   Малый академический словарь

  • Katamnese — Die Katamnese (von griech. κατάμνησις katamnêsis: κατά (katá) = gänzlich, μνησις (mnẽsis) = das Erinnern; gebildet nach Anamnese[1]) ist ein Bericht, den ein Arzt oder Therapeut nach einer Behandlung erstellt, z. B. nach Entlassung des Patienten… …   Deutsch Wikipedia

  • dismnesia — ► sustantivo femenino MEDICINA Debilidad de la memoria. * * * dismnesia (de «amnesia», con cambio del prefijo «a » por «dis 2») f. Med. Debilidad de la *memoria. * * * dismnesia. (De dis …   Enciclopedia Universal

  • μιμνήσκω — (ΑΜ, Α αιολ. τ. μιμναΐσκω) (μέσ. παθ.) μιμνήσκομαι α) ανακαλώ στη μνήμη μου, θυμάμαι («μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», ΚΔ) β) κάνω μνεία, μνημονεύω, αναφέρω («πρῶτος εἰπὼν καὶ μνησθεὶς ὑπὲρ τῆς εἰρήνης», Δημοσθ.) γ) εντείνω… …   Dictionary of Greek

  • μνήσιος — μνήσιος, ον (Μ) αυτός που ανήκει στη μνήμη. [ΕΤΥΜΟΛ. < *μνησις (< μι μνή σκω) + κατάλ. ιος (πρβλ. κτήσ ιος)] …   Dictionary of Greek

  • Anamnese — Ana|mne̱se [von gr. ἀναμνησις = Erinnerung] w; , n: Vorgeschichte einer Krankheit (einschließlich früherer Erkrankungen, in der Familie vorkommender Krankheitsfälle u.Anamneseä.) nach den Angaben des Patienten …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

  • dismnesia — (De dis 2 y el gr. μνήσις, memoria). f. Med. Debilidad de la memoria …   Diccionario de la lengua española

  • men-3 —     men 3     English meaning: to think, mind; spiritual activity     Deutsche Übersetzung: “denken, geistig erregt sein”     Note: extended menǝ : mnü and mnē , menēi : menī     Material: O.Ind. mányatē “denkt”, Av. mainyeite ds., ap.… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”