προπαρα-τάσσω

προπαρα-τάσσω, att. -ττω, davorstellen, bes. in Schlachtordnung, D. Cass. 49, 8.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”