προ-πεμπτήριος

προ-πεμπτήριος, = Folgdm; ᾠδαί Eumath. amor. 1, u. a. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”