προ-πλώω

προ-πλώω, ion. u. poet. statt προπλέω, Her. 5, 98.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”