προς-πολεμέω

προς-πολεμέω, gegen Einen Krieg führen, τινί; Thuc. 8, 96; Plat. Menex. 243 a; Xen. An. 1, 6, 6; ὁ βασιλεὺς χαλεπὸς προςπολεμεῖν, es ist schwer, gegen ihn anzukämpfen, Isocr. 4, 138, wie προςπολεμεῖν φοβερός, Dem. 2, 22; Folgde, wie Pol. 3, 56, 6.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”