προς-υφ-ίσταμαι

προς-υφ-ίσταμαι (s. ἵστημι), daneben, dabei bestehen, τὰ προςυφεστῶτα, Dinge, die von außen auf die Seele wirken, M. Anton. 5, 19, wo Einige προυφεστῶτα ändern wollen.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”