προς-φιλο-νεικέω

προς-φιλο-νεικέω, einer Sache mit Eifer od. Wetteifer zugethan sein, τινὶ πρὸς τὸ γεγονὸς ἐλάττωμα Pol. 2, 19, 6; mit Eifer. betreiben, Plut. Symp. 3, 2, 1.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”