Denkmäler der Volksrepublik China (Liaoning)


Denkmäler der Volksrepublik China (Liaoning)

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Liaoning (Abk. Liao), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Zhong-Su youyi jinian ta 中苏友谊纪念塔 1-32 Dalian shi 大连市 Ehrensäule der chinesisch-sowjetischen Freundschaft (1957) (Dalian)
Fengguo si 奉国寺 1-86 Yi xian 义县 Fengguo-Tempel (Kreis Yi)
Shenyang gugong 沈阳故宫 1-112 Shenyang shi 沈阳市 Kaiserpalast von Mukden (Shenyang) Mukden palace Dazheng Hall.jpg
Liaoyang bihua muqun 辽阳壁画墓群 1-167 Liaoyang shi 辽阳市 Wandmalereiengräber von Liaoyang (Liaoyang)
Qing Zhaoling 清昭陵 2-61 Shenyang shi 沈阳市 Zhaoling-Mausoleum aus der Qing-Dynastie von Huang Taiji (Abahai/Kaiser Taizong) und seiner Gemahlin Bo'erjijite (Shenyang) Zhaoling Tomb of the Qing Dynasty01.jpg
Pingdingshan can'an yizhi 平顶山惨案遗址 3-34 Fushun shi 抚顺市 Stätte des Massakers von Pingdingshan (Fushun)
Wanfotang shiku 万佛堂石窟 3-45 Yi xian 义县 Wanfotang-Grotten (Kreis Yi)
Xingcheng gucheng 兴城古城 3-62 Xingcheng shi 兴城市 Alte Stadtmauer von Xingcheng Xingcheng Defensive wall 2010.09.JPG
Beizhen miao 北镇庙 3-127 Beizhen shi 北镇市 Beizhen-Tempel (Beizhen)
Xuanzhen guan 玄贞观 3-128 Gaizhou shi 盖州市 Daoistischer Xuanzhen-Tempel (Gaizhou)
Chaoyang Beita 朝阳北塔 3-140 Chaoyang shi 朝阳市 Nördliche Pagode von Chaoyang (Chaoyang)
Chongxing si shuangta 崇兴寺双塔 3-151 Beizhen shi 北镇市 Zwei Pagoden des Chongxing-Tempels (Beizhen)
Liaoyang Baita 辽阳白塔 3-152 Liaoyang shi 辽阳市 Weiße Pagode in Liaoyang (Liaoyang) Wahrzeichen von Liaoyang.JPG
Lüshun jianyu jiuzhi 旅顺监狱旧址 3-160 Dalian shi 大连市 Ehemaliges Russisch-Japanisches Gefängnis von Lüshun (Dalian) LüshunkouPrison-EntranceGate.jpg
Jinniushan yizhi 金牛山遗址 3-183 Dashiqiao shi 大石桥市 Jinniushan-Stätte (Dashiqiao)
Niuheliang yizhi 牛河梁遗址 3-195 Lingyuan shi 凌源市 Niuheliang-Stätte (Hongshan-Kultur) (Lingyuan)
Jiangnüshi yizhi 姜女石遗址 3-208 Suizhong xian 绥中县 Jiangnüshi-Stätten (Kreis Suizhong) Jiang Nvshi Historic Site 2010-09.JPG
Yongling 永陵 3-256 Xinbin xian 新宾县 Yongling-Mausoleum (Kreis Xinbin, Qing-Dynastie) Yongling Tomb of Qing Dynasty - 0.JPG
Fuling 福陵 3-257 Shenyang shi 沈阳市 Fuling-Mausoleum (Shenyang)
Chahai yizhi 查海遗址 4-7 Fuxin xian 阜新县 Chahai-Stätte (Xinglongwa-Kultur) (Kreis Fuxin)
Wunüshan shancheng 五女山山城 4-36 Huanren xian 桓仁县 Bergstadt Wunüshan (Kreis Huanren)
Fenghuangshan shancheng 凤凰山山城 4-37 Fengcheng shi 凤城市 Bergstadt Fenghuangshan (Fengcheng)
Shipengshan shipeng 石棚山石棚 4-58 Gaizhou shi 盖州市 Dolmen von Shipengshan (Gaizhou)
Wanli changcheng - Jiumenkou 万里长城—九门口 4-136 Suizhong xian 绥中县 Große Mauer bei Jiumenkou (Kreis Suizhong)
Dalian Eguo jianzhu 大连俄国建筑 4-201 Dalian shi 大连市 Russische Gebäude von Dalian DalianRusCityHall.JPG
Zhang Xueliang jiuju 张学良旧居 4-221 Shenyang shi 沈阳市 Ehemaliger Wohnsitz von Zhang Xueliang (Shenyang)
Haicheng Xianrendong yizhi 海城仙人洞遗址 5-23 Haicheng shi 海城市 Xianrendong-Stätte von Haicheng
Xinle yizhi 新乐遗址 5-24 Shenyang shi 沈阳市 Xinle-Stätte (Shenyang), (Neolithikum) Xinle neolithic site main.jpg
Dongshanzui yizhi 东山嘴遗址 5-25 Kalaqin zuoyi xian 喀喇沁左翼县 Dongshanzui-Stätte der Hongshan-Kultur (Autonomer Kreis Harqin Linker Flügel der Mongolen)
Ximucheng shipeng 析木城石棚 5-155 Haicheng shi 海城市 Dolmen von Ximucheng (Haicheng)
Yemaotai Liao mu 叶茂台辽墓 5-156 Faku xian 法库县 Liao-Gräber von Yemaotai (Kitan) (Kreis Faku)
Guangji si gujianzhuqun 广济寺古建筑群 5-282 Jinzhou shi 锦州市 Alte Gebäude des Guangji-Tempels (Jinzhou)
Changcheng - Yan changcheng yizhi 长城—燕长城遗址 5—442(4) Kreis Jianping 建平县 Große Mauer - Große Mauer aus dem Staat Yan (Zeit der Streitenden Reiche)
Dalian Zhongshan guangchang jindai jianzhuqun 大连中山广场近代建筑群 5-478 Dalian shi 大连市 Moderne Architektur des Zhongshan-Platzes in Dalian (Dalian) Zhongshan Square, Dalian.jpg
Dongbei daxue jiuzhi 东北大学旧址 5-479 Shenyang shi 沈阳市 Dongbei-Universität (Northeastern University) (Shenyang)
Miaohoushan yizhi 庙后山遗址 6-47 Benxi xian 本溪县 Miaohoushan-Stätte (Kreis Benxi)
Gaotaishan yizhi 高台山遗址 6-48 Xinmin shi 新民市 Gaotaishan-Stätte (Xinmin)
Shitaizi shancheng 石台子山城 6-49 Shenyang shi 沈阳市 Bergstadt Shitaizi (Shenyang)
Hetu'ala gucheng 赫图阿拉故城 6-50 Xinbin xian 新宾县 Alte Stadt Hetu-ala (Kreis Xinbin)
Yuan taizi mu 袁台子墓 6-242 Chaoyang xian 朝阳县 Grab des Yuan taizi (Kreis Chaoyang)
Feng Sufu mu 冯素弗墓 6-243 Beipiao shi 北票市 Grab des Feng Sufu (Nördliche Yan-Zeit) (Beipiao)
Yunjie si ta 云接寺塔 6-497 Chaoyang shi 朝阳市 Pagode des Yunjie-Tempels (Chaoyang)
Zhongqiansuocheng 中前所城 6-498 Suizhong xian 绥中县 Zhongqiansuocheng (Kreis Suizhong)
Guangning cheng 广宁城 6-499 Beizhen shi 北镇市 Stadt Guangning (Ming-Dynastie) (Beizhen)
Youshun si 佑顺寺 6-500 Chaoyang shi 朝阳市 Youshun-Kloster (Chaoyang)
Shengshui si 圣水寺 6-501 Huludao shi 葫芦岛市 Shengshui-Tempel (Huludao)
Wanzhong mu 万忠墓 6-914 Dalian shi 大连市 Wanzhong-Friedhof (der Opfer des Lüshunkou, Dalian) Lüshunkou-MassacreMemorial01.jpg
Xibozu jiamiao 锡伯族家庙 6-915 Shenyang shi 沈阳市 Klantempel der Xibe (Shenyang)
Xipaotai yizhi 西炮台遗址 6-916 Yingkou shi 营口市 Xipaotai-Stätte (Yingkou)
Guandong ting bowuguan jiuzhi 关东厅博物馆旧址 6-917 Dalian shi 大连市 Museum der Residenz des Gouverneurs von Guandong (heute Lüshun-Museum) (Dalian)
Fuxin wanrenkeng 阜新万人坑 6-918 Fuxin shi 阜新市 Massengrab von Fuxin (1935-1945, Fuxin)
Yalu Jiang duanqiao 鸭绿江断桥 6-919 Dandong shi 丹东市 Zerstörte Brücke über den Yalu Jiang (Dandong) Dandong Bruecke.JPG
Fushun zhanfan guanlisuo jiuzhi 抚顺战犯管理所旧址 6-920 Fushun shi 抚顺市 Ehemalige Stätte des Kriegsverbrecher-Verwaltungszentrums in Fushun (engl. Fushun War Criminals Management Center) (Fushun)

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Denkmäler der Volksrepublik China — Die Denkmalliste der Volksrepublik China, (chinesisch 全國重點文物保護單位 / 全国重点文物保护单位 Quánguó zhòngdiǎn wénwù bǎohù dānwèi ‚Denkmäler der Volksrepublik China‘) ist eine vom Staatsrat der Volksrepublik China aufgestellte Denkmalliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Sichuan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Sichuan (Abk. Chuan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Luding qiao 泸定桥 1 22 Luding xian 泸定县… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Chongqing) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Balujun Chongqing… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Peking) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Peking (Abk. Jing), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Beijing daxue honglou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shaanxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Shaanxi (Abk. Shaan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Yan an geming yizhi 延安革命遗址 1 23 Yan an… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Hebei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Héběi (Abk. Ji), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ranzhuang didaozhan yizhi 冉庄地道战遗址 1 29… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shandong) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shandong (Abk. Lu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Xiaotangshan Guoshi mu shici 孝堂山郭氏墓石祠 1 54… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Innere Mongolei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Inneren Mongolei (Abk. Meng), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Liao Shangjing yizhi 辽上京遗址 1 159 Balin zuoqi …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Ningxia) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern im Autonomen Gebiet Ningxia der Hui Nationalität (Abk. Ning), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Haibao ta 海宝塔 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shanxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shanxi (Abk. Jin), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Pingxingguan zhanyi yizhi 平型关战役遗址 1 25 Lingqiu… …   Deutsch Wikipedia